Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Медичний факультет

КУЗЬМІЧЕНКО ІННА ОЛЕГІВНА -
в.о. декана медичного факультету ДЗ "Луганський державний медичний університет"

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ:
Гавріш Олена Валеріївна – заступник декана;
Руда Вікторія Вікторівна - заступник декана;
Смірнов Антон Сергійович - заступник декана по роботі з іноземними студентами;
Закотей Ксенія Олександрівна - інспектор;
Шаблієнко Тетяна Миколаївна - інспектор;
Бричко Марія Анатоліївна - інспектор

АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32
E-mail: canclsmu@ukr.netІнна Олегівна Кузьміченко у 1998 році закінчила Слов'янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання».

У 2006-2010 рр. навчалась в аспірантурі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

2011-2013 рр. – Кузьміченко І.О. являлася пошукувачем кафедри практичної філософії та теології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Креативна діяльність як спосіб інкультурації людини у сучасний соціум» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Загальний педагогічний стаж складає 19 років.

Основні етапи педагогічної діяльності:
1994-2014 рр. – Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), кафедра філософських та гуманітарних дисциплін. Посади: секретар, завідувач лабораторіями, асистент, старший викладач, доцент кафедри.

Кузьміченко І.О. є автором понад 70 публікацій як наукового, так і навчально-методичного характеру. З 2014 року являється заступником головного редактора наукового журналу «Virtus».

З 2015 року – завідувач кафедри гуманітарних наук ДЗ «Луганський державний медичний університет». У серпні 2016 року Кузьміченко І.О. призначено в.о. декана медичного факультету ДЗ «Луганський державний медичний університет».


СПІВРОБІТНИКИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Працівники кафедр медичного факультету беруть активну участь у роботі, спрямованій на розбудову загальноєвропейського простору вищої освіти. Для покращення ефективності викладання науковцями університету видано низку підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій. Співробітниками багатьох кафедр розроблені навчально-контролюючі програми для тестування рівня знань студентів під час навчання. Це допомагає максимально підготуватися до складання тестових контролів «Крок-1» і «Крок-2».

Студенти мають можливість навчатися за стандартною навчальною программою, а також займатися науково-дослідною роботою. На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, вихованці яких беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях, організованих Студентським науковим товариством.

Працівники деканату беруть участь у формуванні патріотичного світогляду студентської молоді, високих етичних та моральних якостей студентів (організація студентського дозвілля, художньої самодіяльності, екскурсій, спортивних змагань, у загальноміських молодіжних акціях). Колектив деканату приділяє велику увагу проблемам студентської молоді. Допомога кожному з учасників навчально-виховного процесу є основним завданням, яке успішно виконується завдяки злагодженій командній роботі деканату.


Основною метою роботи медичного факультету є:

- проведення інтегрованої освітньої діяльності, що включає навчальну, виховну, наукову, лікувальну, культурну, методичну роботу з метою забезпечення якісної професійної підготовки лікарів;
- підготовка висококваліфікованих лікарів згідно ступеневої системи освіти у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням: Охорона здоров’я 1201 – медицина; за державними стандартами освіти, які затверджені Міністерством освіти та науки та Міністерством охорони здоров'я України, що є професійно компетентними і поєднують високу загальну культуру, розвинене почуття гуманізму та громадської зрілості, як це передбачене в кваліфікаційних вимогах, в «Присязі лікаря України» та в етичному кодексі лікаря України;
- забезпечення післядипломної підготовки лікарів в інтернатурі на факультеті післядипломної підготовки та на відповідних кафедрах факультету;
- забезпечення вищої форми підвищення професійної кваліфікації лікарів шляхом навчання в клінічній ординатурі;
- підготовка наукових та педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, магістратурі;
- забезпечення умов щодо всебічного оволодіння студентами системою знань про людину, природу та суспільство, для реалізації потреб особистості студента в професійному розвитку та в творчості, формування високої моральності та соціальної зрілості;
- виконання науково-дослідних робіт, що спрямовані на вдосконалення навчального процесу та вирішення актуальних проблем охорони здоров’я населення України, створення підручників, навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів;
- постійне підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
- фізична підготовка та здійснення заходів, спрямованих на покращення стану здоров’я студентів;
- розвиток міжнародних зв’язків факультету з метою впровадження світових стандартів в навчальну, наукову та лікувальну діяльність.


Положення про деканат медичного факультету ДЗ ЛДМУ

Рейтинг успішності студентів медичного факультету спеціальностей «Лікувальна справа», «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» для призначення академічних стипендій за результатами академічної успішності та навчальних досягнень у весняному семестрі 2017-2018 н.р.


До складу медичного факультету входять:

- Кафедра хірургії;
- Кафедра урології, онкології, радіології та трансфузіології;
- Кафедра неврології та сімейної медицини;
- Кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів;
- Кафедра нейрохіхургії, травматології та ортопедії з ЛФК;
- Кафедра психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією;
- Кафедра внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією;
- Кафедра педіатрії з дитячими інфекціями;
- Кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я;
- Кафедра анатомії людини;
- Кафедра мікробіології, гігієни та екології;
- Кафедра стоматології;
- Кафедра іноземних мов з латинською та українською мовами;
- Кафедра гуманітарних наук;
- Кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики;
- Кафедра фізичного виховання;
- Кафедра нормальної фізіології та патологічної фізіології;
- Кафедра акушерства та гінекології.


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Як найважливіша адміністративна структура, одразу після заснування Луганського медичного інституту, був організований деканат. Це відбулося у вересні 1956 року, коли вже був проведений набір студентів на перший і другий курси.

Обов’язки декану до січня 1958 року виконував к.мед.н., асистент кафедри мікробіології Сумароков Олексій Адольфович, одразу після котрого до березня 1959 року на цю посаду був призначений к.мед.н., асистент кафедри нормальної анатомії Москаленко Павло Іванович. Така юридична форма призначення особи, що тимчасово виконує обов’язки декана, була зумовлена існуючим Положенням Вищої школи країни, яке встановлювало офіційну посаду декана факультету при наявності на факультеті не менше за тисячу студентів.

23 березня 1959 року Вченою радою інституту був обраний та призначений декан лікувального факультету Чайковська Ірина Йосипівна, вона ж – доцент, завідувач кафедри анатомії людини. Заступниками декана в цей період були доцент кафедри нормальної фізіології Редько Н.І. і доцент кафедри соціальної гігієни Саник В.І.

Навесні 1965 року партійна організація інституту обрала своїм секретарем професора Чайковську І.Й. Новим деканом був обраний завідувач кафедри факультетської хірургії, д.мед.н. професор Гречишкін Дмитро Карпович, який займав цю посаду до 1968 року. Його заступниками були завідувач кафедри мікробіології й епідеміології доцент Шкапо Леонід Омелянович і доцент кафедри нормальної анатомії Вініченко Галина Сергіївна. У січні 1967 року професор Чайковська І.Й. стала ректором інституту, а професор Гречишкін Д.К. був призначений проректором з навчальної роботи.

У лютому 1969 року Вчена Рада інституту обрала деканом інституту завідувача кафедри мікробіології й епідеміології доцента Шкапо Леоніда Омеляновича, який очолював деканат до червня 1977 року.

У червні 1977 року деканом був обраний завідувач кафедри загальної хірургії доцент Бондар Володимир Андрійович, який працював деканом до тих пір, поки його не призначили секретарем партійного комітету інституту (1980 р.). Заступниками декана в цей період були доцент Щербак Н.А., доцент Сафонов Ю.П., доцент Чернов Є.В. (була введена третя посада заступника декана).

У березні 1980 року деканом лікувального факультету був обраний доцент кафедри анестезіології Чернов Євген Володимирович, який до цього займав посаду заступника декана.

28 червня 1984 року Вчена Рада інституту знову обрала деканом факультету завідувача кафедри мікробіології доцента Шкапо Л.О, а його заступниками стали доцент Акімова З.І. , доцент Смірнов С.Н. (I - II курси), доцент Вініченко М.С., доцент Вовк Ю.М., доцент Шанько В.М. (III - IV курси), доцент Явтушенко В.Ф., доцент Івченко В.К. (старші курси). Усі працювали з почуттям великої відповідальності, сумлінно і плідно. У такому складі деканат існував до грудня 1991 року.

У грудні 1991 року деканом медичного факультету був обраний Пікалюк Василь Степанович. Він працював на цій посаді до лютого 1994 року. На ці роки припав початок серйозної роботи студентів, що навчалися за контрактами, які вступили до інституту не тільки із зарубіжних країн, але і з України. Надалі Василь Степанович перейшов по посаду проректора.

З лютого 1994 до січня 1996 року деканом медичного факультету працював професор Івченко Валерій Костянтинович.

У період з 03.01.1996 по 19.01.2001 року на посаді декана перебував професор Швець Олексій Іванович. Ці роки були відмічені скороченням набору студентів на навчання за державним замовленням і значним зростанням кількості студентів, що навчалися на контрактній основі.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.