Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі

  З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  1. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

  До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

  2. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів відділ ординатури та аспірантури заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

  - письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

  - копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

 

ВСТУПНИКАМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
Правила прийому до докторантури у 2019 році

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:
- заяву;
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста;
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

  Паспорт та диплом про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступниками особисто.

  Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

  Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

  Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.

 

АПРОБАЦІЯ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

  Проректор з наукової роботи для проведення апробації дисертаційної роботи видає накази:
- про створення комісії по перевірці стану первинної документації матеріалів дисертаційної роботи;
- про призначення рецензентів на апробацію дисертаційної роботи.

Перелік документів для апробації докторської дисертації

   Список документів, які докторант (здобувач) надає до відділу для звіту МОЗ про закінчення докторантури (про завершення дисертаційної роботи)

  Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- відомості про дисертанта;
- дисертацію;
- автореферат кандидатської дисертації;
- висновок Комісії з біоетики, виданий перед початком роботи;
- висновок Комісії з біоетики, виданий для апробації дисертаційної роботи;
- акт Комісій з перевірки первинної документації;
- виписку про Затвердження теми Вченою радою університету;
- виписку про Затвердження теми на РПК;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ;
- висновок установи про апробацію дисертації;
- довідку із спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту.

  Список документів, які дисертант надає до відділу для звіту МОЗ і МОН після захисту дисертації (у 10-денний термін)

  Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- автореферат дисертації;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ.