Вища освіта в Україні спрямована на забезпечення загальнокультурної, практичної та наукової підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Вона має стати могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, засобом відтворення нашої держави. На вимогу сучасного суспільства людина нової формації має бути всебічно розвинутою з принципово новим світосприйняттям, що в свою чергу є запорукою успіху майбутнього розвитку України.

   Підготовка сучасного фахівця медика і фармацевта – це виховання свідомого українця, який має знати традиції свого народу, його історію, володіти сучасними інформаційними та лікувальними технологіями, декількома іноземними мовами, бути прикладом високої культури та інтелігентності.

  Сьогодні ми спостерігаємо, як негативні процеси відбуваються в усьому світі. Це залежить від людей, як правило, освічених, але, на жаль, без стійких моральних принципів. Саме університетська освіта, і, насамперед, її гуманітарна складова, покликана бути провідником підростаючого покоління медиків у світ духовного начала.

   Організації, як і люди, мають свою передісторію, народжуються і живуть у різних іпостасях, переживають кризи, відновлюються. Але об’єднують, рухають і скеровують їх події і люди. Про них ця розповідь.

   Кафедру гуманітарних наук було засновано у 1957 році. З 1957 по 1970 р.р. вона мала назву «Кафедра марксизму-ленінізму». Завідувачем кафедри було призначено кандидата історичних наук, доцента Г. Г. Ткаченко.

   З 1970 по 1973 рік кафедру очолював доцент П. Ф. Решодько. У 1973 році кафедра почала розширюватися. Її було розділено на дві структури: кафедру історії КПРС та кафедру наукового комунізму. Завідувачем кафедри був призначений доктор історичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи В. І. Калашников.

   З 1978 року кафедра отримала назву «Кафедра філософії і політичної економії». Кафедрою завідував доцент А. О. Борбот.

   З 1991 року була створена єдина кафедра соціально-гуманітарних і економічних наук. Завідувачами кафедри в різні роки були кандидат економічних наук, доцент Н. Ф. Кузьмінська, доктор історичних наук, професор Ю. Г. Осадчий, кандидат філософських наук, доцент С. А. Титаренко.

   У 2008 році була створена кафедра філософії та соціальних наук, керівником якої стала кандидат філософських наук, доцент О. А. Вячеславова. Педагогічний колектив кафедри складався з трьох викладачів, а саме: доцента Т. О. Сидоренко, старшого викладача Н. А. Нікітенко, а також старшого викладача Т. А. Алєксєєнко.

   Викладачі вели активну науково-дослідницьку роботу, публікували статті в міжнародних і республіканських збірниках наукових праць та матеріали науково-практичних конференцій з проблем філософії, економіки, історії. На той час існування кафедри викладачами було видано 207 наукових статей і тез.

   Тоді на кафедрі викладалися такі дисципліни, як філософія, вітчизняна історія, економічна теорія, політологія, соціологія, світові релігії, етика, право і менеджмент в стоматології. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу викладачами кафедри готувалися методичні посібники, рекомендації з соціально-гуманітарних дисциплін. Лекції та практичні заняття викладалися російською та англійською мовами. Велася наукова робота з магістрантами, аспірантами та здобувачами.

   На жаль, суспільно-політична ситуація, що склалася на сході України та бойові дії 2014 року змусили університет залишити м. Луганськ та розпочати нове життя у місті Рубіжне Луганської області.

   Саме тут у 2015 році було повністю відновлено кафедру. Вона отримала назву кафедра гуманітарних наук. Завідувачем кафедри було призначено кандидата філософських наук, доцента Інну Олегівну Кузьміченко.

kaf15.1

Склад кафедри у 2016р.:
Зліва направо: Асєєва О.А., Руда В.В., Журба М.А., Кузьміченко І.О., Оберемкова Ю.Є.

 

   Колектив кафедри здійснює гуманітарну підготовку майбутніх лікарів і фармацевтів на достатньо високому професійному рівні. Слід зазначити, що середній вік викладачів складає 37 років.

   Однак не зважаючи на доволі нетривале існування, кафедра ставе перед собою серйозні задачі щодо подальшого розвитку та вдосконалення, приведення у відповідність до сучасних вимог і запитів часу всіх видів роботи, які нею здійснюються. Наш колектив з упевненістю дивиться у майбутнє, має багато творчих задумів і натхненне бажання їх здійснювати.

   Дисципліни, що викладаються на кафедрі, покликані сприяти духовному збагаченню та зростанню особистості студента, формуванню і підвищенню професійної та світоглядної культури майбутнього лікаря. Слід зазначити, що викладачами кафедри здійснено повне методичне забезпечення всіх дисциплін.

   Для колективу кафедри провідною метою діяльності було і залишається виховання всебічно розвиненої досконалої особистості, адже в університеті відбувається не тільки становлення висококласного фахівця, але й виховання людини з відповідним світоглядом. І колектив кафедри чудово розуміє свою високу відповідальність за результати цієї справи. Адже від того, з якими знаннями і моральними якостями випускається спеціаліст, залежить майбутнє держави.

   Ми розглядаємо випускника ДЗ «Луганський державний медичний університет», насамперед, як цілісну особистість з її духовністю, універсальністю, креативністю. Це людина гуманістичного погляду на світ, в якій поєднані інтелект з мораллю, теоретичні знання з практикою, уміння логічно мислити зі здатністю до співпереживання.

  З 1 вересня 2019 р. кафедра гуманітарних наук була об’єднана з кафедрою фізичного виховання. В.о. завідувача кафедри гуманітарних наук та фізичного виховання призначено Вікторію Вікторівну Руду.