Дата і час
початку засідань

Порядок денний

Відповідальна особа

27.08.20

1400

1. Про підсумки 2019/2020 н.р. та основні зав­дання університету на 2020/2021 навчальний рік

2. Затвердження навчальних програм, навчального плану, графіку навчального процесу на 2020-2021 навч. рік

3. Про зарахування до аспірантури

В.о. ректора університету

 д.мед.н., проф. Іоффе І.В.

Начальник навчального від­ділу Красильнікова А.О.

Зав. сектором аспірантури та докторантури проф. Орлова О.А.

24.09.20

1400

1. Про стан навчальної роботи по факультетах за підсумками 2019-2021 навч. року та завдання на 2020-2021 навч. рік

2. Аналіз складання ліцензійних іспитів «Крок-1», «Крок-2» та «Крок-3» ЗПСМ

3. Підсумки набору студентів на перший курс у 2020-му році

4. Звіт про навчально-методичну, наукову, ліку­вальну та виховну роботу кафедри акушерства та гінекології

Перший проректор з науко­во-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

Ст.викл. Асєєва О.А.

Відповідальний секретар приймальної комісії  Янчев­ський О.В.

Зав. кафедри доц. Корнієць Н.Г. та голова комісії

29.10.20

1400

1. Аналіз звітів кафедр за 2019-2020 навч. рік

2. Інформація про підготовку матеріально-тех­ніч­ної бази університету до роботи в зимовий пе­ріод.

3. Затвердження проектів заяви на фінан­сування НДР, які фінансуються за рахунок коштів дер­жбюджету

Перший проректор з науко­во-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

Відповідальний за АГЧ Ура­­зо­вський О.І.

Проректор з наукової ро­бо­ти проф. Кома­рев­цева І.О.

26.11.20

1400

1. Інформаційно-бібліотечне забезпечення науко­вої та навчальної роботи

2. Про результати профорієнтаційної роботи

Завідувач бібліотеки

Відповідальний секретар приймальної комісії Янчев­ський О.В.

24.12.20

1400

1. Затвердження звітів науково–дослідних робіт ДЗ «ЛДМУ», які виконані згідно до календарного плану у 2020 р., рекомендації до впровадження ре­зу­льтатів НДР у конкретний пріоритетний напрям фундаментальної медицини і медичної допомоги та рекомендації продовження виконання НДР у 2021 р.

2. Динаміка кадрового потенціалу університету за 2019-2020 навч. рік

3. Обговорення та затвердження пропозицій керівників відділів та завідува­чів кафедр щодо закупівлі необхідного обладнання на 2021 рік

Проректор з наукової робо­ти проф. Комарев­цева І.О.

Начальник відділу кадрів  Риженко О.В.

Керівники відділів, заві­ду­вачі кафедр

28.01.21

1400

1. Про стан організації позааудіторної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку виховної роботи

Перший проректор з нау­ково-педагогічної робо­ти проф. Смірнов С.М.

25.02.21

1400

1. Підсумки роботи медичного факультету за осін­ній семестр 2020-2021 н.р.

2. Підсумки роботи фармацевтичного факультету за осінній семестр 2020-2021 н. р.

3. Звіт про виконання наукових досліджень універ­ситету та плану підготовки науково-педаго­гічних кадрів у 2021-му році

4. Звіт докторантів за період навчання у док­то­рантурі

5. Звіт про навчально-методичну, наукову, ліку­вальну та виховну роботу кафедри педіатрії з дитячими інфекціями

Декан медичного фа­культету доц. Кузьміченко І.О.

Декан фармацевтичного фа­культету, проф. Гудзенко О.П.

Проректор з наукової робо­ти проф. Кома­рев­цева І.О.

Виконавці

Зав. кафедри доц. Волошин О.М. та голова комісії

25.03.21

1400

1. Фінансовий стан університету. Звіт щодо вико­нання кошторису за 2020-й рік та затвердження кошторису на 2021-й рік

2. Звіт про роботу деканату по роботі з іно­зем­ними студентами в поточному навчальному році

Головний бухгалтер Шари­пова О.М.

Перший проректор з нау­ково-педагогічної робо­ти проф. Смірнов С.М.

29.04.21

1400

1.Звіт про роботу підготовчого відділення для іно­земних громадян

2. Звіт про cтан охорони праці та протипожежної безпеки

3. Доповідь про стан виконання підготовчих та бу­дівельних робіт

4. Звіт про навчально-методичну, наукову, ліку­вальну та виховну роботу кафедри хірургії та хірургії ФПО

Перший проректор з нау­ково-педагогічної робо­ти проф. Смірнов С.М.

Провідний інженер охорони праці Черепаха Ю.І.

Керівник відділу обслу­го­вуючого персоналу гос­по­дарської частини Цих­міс­тренко Є.В.

Зав. кафедри проф. Зєль­о­ний І.І. та голова комісії

27.05.21

1400

1. Звіт про роботу СНТ університету

Керівник СНТ

доц. Гончаров В.В.

__.06.21

Урочисте засідання, присвячене випуску лікарів 2021-го року

Підсумки роботи державних екзаменаційних комісій

Декани, навчальна частина

Голови ДЕК