evtuschenko

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Завідувач відділу
вчене звання - доцент

  Відділ науково-медичної інформації ДЗ «Луганський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я України, що в подальшому поіменований як ВНМІ, є науковою структурою ДЗ «ЛугДМУ». Він функціонує як самостійний підрозділ установи і підпорядковується проректору з наукової роботи.

  Діяльність ВНМІ сприяє створенню інформаційного середовища установи як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт (навчального процесу), виконанню поточних і перспективних планів ДЗ «ЛугДМУ», підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців установи.

Положення про Відділ науково-медичної інформації

 

Основні завдання відділу науково-медичної інформації

1. ВНМІ очолює науково-інформаційну діяльність в установі; формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання, насамперед, в процесі науково-інформаційного супроводження науково-дослідних, дисертаційних робіт та навчального процесу установи.

2. ВНМІ здійснює науково-дослідну роботу з проблем наукової медичної інформації.

3. ВНМІ здійснює організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, опануванням нових науково-інформаційних технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів установи.

4. Відділ проводить роботу з наукової медичної інформації комплексно з іншими підрозділами установи за планом установи. Обсяг робіт визначається у відповідності до штатного розпису відділу.

 

Основні функції відділу науково-медичної інформації

1. ВНМІ бере участь у формуванні основних напрямків наукової політики установи га пошуку форм і методів її реалізації.
* Якщо в структуру ВНМІ входять інші служби установи, то основні завдання та функції ВНМІ відповідно доповнюються за рахунок їх завдань.

2. ВНМІ здійснює роботу по формуванню науково-інформаційних ресурсів в установі. Разом з науковою бібліотекою створює довідково-інформаційний фонд установи, його довідковий апарат та організовує первинний облік науково-інформаційної діяльності у відповідності до вимог Державного комітету статистики України.

3. Організовує науково-інформаційне супроводження науково-дослідних, дисертаційних робіт на етапах планування, виконання та закінчення. Сприяє підвищенню ефективності використання науково-інформаційних ресурсів установи в практичній мережі охорони здоров'я.

4. Забезпечує патентно-інфомарційну роботу як частину науково-дослідних процесів згідно з науковими і дисертаційними темами ДЗ «ЛугДМУ»: надає завдання на патентно-інформаційне дослідження, регламент пошуку, затверджує довідку про пошук, звіт. Здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентно-інформаційних досліджень дисертаційних та НДР университету.

5. Здійснює консультації при створенні та охороні об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, рацпропозицій, комп’ютерних програм і т.п.);

6. Проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової медичної інформації та інформаційного забезпечення профільних досліджень.

7. Сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню нововведень, готує узагальнені матеріали щодо формування галузевого Реєстру нововведень МОЗ України на основі аналізу результатів пошукової роботи установи.

8. Разом з науковими колективами установи готує узагальнену щорічну доповідь про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров'я.

9. Організовує обмін науково-інформаційними матеріалами між регіональними та іншими профільними науковими установами.

10. Щорічно аналізує наукову інформаційну діяльність в установі і подає таку інформацію до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

11. Контролює підготовку і подання звітно-інформаційних матеріалів (реєстраційні га інформаційні карти) з НДР до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації.

12. Здійснює методичну допомогу в організації науково-інформаційної діяльності профільних закладів практичної мережі охорони здоров'я.

13. Розробляє або бере участь у підготовці методичних документів з питань НМІ.

14. Проводить класифікацію наукової продукції установи.

15. Бере участь в організації та проведенні наукових форумів, тематичних виставок, заходів по підвищенню кваліфікації спеціалістів установи, робочих нарад з питань науковедення та медицини.

16. Бере участь в реалізації інноваційних процесів в установі, підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з окремих проблем медицини.

17. Встановлює індексацію (УДК) статей, назв дисертаційних тем та предметів пошуку до них.

18. Оформляє Реєстраційні карти (за алгоритмом програми NDDKR09) дисертаційних та НДР та направляє їх до УкрІНТІ.

19. Удосконалює та створює нові науково-інформаційні технології, зокрема з використанням комп'ютерної техніки, з метою підвищення ефективності використання науково-інформаційних ресурсів установи та інших науково-інформаційних центрів.