Вчена рада університету

  Вчена рада є колегіальним органом управління університетом, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Вчена рада університета:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університета;
2) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;
3) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
4) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
13) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
14) має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету;
15) приймає рішення щодо клопотання про присвоєння почесних звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних премій України, обрання до складу Національної та галузевих академій наук України;
16) висуває кандидатів на призначення академічних та іменних стипендій.

Положення про Вчену раду університету

Склад членів Вченої ради університету

Вибори до Вченої ради університету